สำหรับบุคลากรกรมแพทย์ทหารอากาศ
   
สำหรับประชาชนทั่วไป