จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
องค์กรคุณธรรม พอ.
 
6 ขั้นตอน รพ.คุณธรรม
 
Gantt chart แผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอ. 2559
 
การดำเนินการโรงพยาบาลคุณธรรมของ รพ ชลบุรี
 
การประชุม คณก.ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม พอ. ครั้งที่ ๑_๕๙
 
แผนดำเนินงาน องค์กรคุณธรรม พอ.2559
 
เอกสารประกอบบรรยาย อ.เกษม 22 มี.ค.59
แนวทางการปฏิบัติราชการ
 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๕๙
 
ค่านิยมหลักกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ พอ.ปี 2558
กิจกรรมโครงการ
 
โครงการ ทอ.ห่างไกลโรค
 
โครงการครอบครัวอบอุ่น
หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.
การพัฒนาระบบราชการ
 
แผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 59
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 59
 
ร่างแผนปฏิบัติราชการ พอ.ปี 60
 
ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการ พอ. 59
 
นโยบายการดูแลกำกับองค์การที่ดี พอ. ปี 59
 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ICT พอ.
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทอ.สำหรับแจกจ่าย
 
ระเบียบ รปภ.พอ.ปี 2554
 
แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT พอ.
 
สาระความรู้ด้าน ICT
 
รวมภาพและคลิปการอบรม ICT
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
สมรรถนะกำลังพล ทอ.
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
การควบคุมภายในและประเมินผล
 
เอกสารและแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน
HiPPS
 
เอกสารประกอบการบรรยาย
 
แบบฟอร์ม
อาเซียน พอ.
 
เอกสารสำหรับ download
โครงการพัฒนาฯ การใช้ภาษาอังกฤษ พอ.
 
แผนพัฒนาฯ ระยะ 5 ปี (56-60)
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 56
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 57
 
แผนปฏิบัติการฯ ปี 58
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนโครงการฯ
 
RTAF Language Center
 
แนวทางปฏิบัติการส่งสอบ ECL
กิจกรรม 5 ส
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส ของ พอ.
 
แผนดำเนินกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ผนวก ข แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ของ พอ.
 
ใบแบบตรวจและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง/สรุปผล
 
ตกลงราคา
 
สอบราคา
 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
วิธีพิเศษ
 
วิธีกรณีพิเศษ
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-market
 
ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด
รับสมัครบุคคลพลเรือน/ประกาศผล
 
สายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
 
พนักงานราชการ
 
ลูกจ้างชั่วคราว
 
ลูกจ้างประจำ
 
นักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 
สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2560
 
รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี 59
สาระน่ารู้
 
บทความนิรภัยภาคพื้น
 
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ, โรคและการป้องกันฯ
เผยแพร่วารสารทางการแพทย์
 
โอสถติดปีก (Wing of Pharma)
File Download
 
กฎหมายที่ทหารควรทราบ
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ข้อมูลสำหรับแพทย์ใช้ทุนฯ
 
ระเบียบ,คำสั่ง,แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติฯ ด้านการศึกษา
 
พ.ต.ส.
 
แบบฟอร์มสัญญาเงินเพิ่มพิเศษฯ
 
พัสดุสายแพทย์
 
แบบฟอร์มการขอรับป้ายแสดงตนประเภทที่ 1
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (ข้าราชการ)
 
แบบบันทึกประวัติย่อ (ทอ.ขว.๐๔๕ )
 
แบบฟอร์ม รปภ.1 (นักเรียนพยาบาลฯ)
 
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กฝศ04
 
แบบคำนวณ คชจ.
 
แบบฟอร์มใบแลกเวร พอ.
 
รวมบทความคัดย่อ วพอ.พอ.ปี 54
 
แบบฟอร์ม รายงาน ปชส.ประจำเดือน
 
เอกสารสำหรับ รพ.กองบินฯ
 
ใบสมัครและสัญญาเข้ารับราชการ (ชั้นสั้ญญาบัตร)
 
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน ลย.01
 
คู่มือสำหรับการทำตำราหลังจบการศึกษาต่างๆ ของ พอ.
 
คู่มือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๘
 
คู่มือพจนานุกรมกิจกรรมกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 
ใบสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง พอ.ประจำปี ๖๐
 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหารชั้นสูง รุ่นที่ ๒๒ ปี ๖๐
 
หนังสือรับทราบปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มเติม (สัญญาบัตร) จำพวกเหล่าทหารแพทย์
งานการเงิน กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ พอ.
 
คู่มือตัวอย่างการเบิกเงินค่าเช่าซื้อ ของข้าราชการ พอ.
สำนักงานฝึกงานในหน้าที่(OJT)
 
เอกสารประกอบการฝึกงานในหน้าที่สำหรับ น.ประทวน
ชุมนุมสัญญาบัตร พอ.
 
คำขวัญอาคารชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
 
คำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยการชุมนุมสัญญาบัตร พอ. ประจำปี 54 - 55
 
อัตราค่าบำรุงการใช้ห้องจัดเลี้ยง ชุมนุมสัญญาบัตรกรมแพทย์ทหารอากาศ
ตู้ไปรษณีย์กรมแพทย์
 
แผนที่กรมแพทย์ทหารอากาศ
 
โทรศัพท์
สมุดโทรศัพท์ ทอ.(ดูผ่านเครือข่าย ทอ.)
 
หมายเลขโทรศัพท์ นขต.ทอ.
 
หมายเลขโทรศัพท์ พอ.
 
รายชื่อ Mail ข้าราชการ ทอ.(เลือกตามหน่วย)
 
 
 
 
 
 

 
 
    กิจกรรมเด่น...วันนี้
 
วันมหิดล ประจำปี ๕๙

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ. นำข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙

 

ขอเชิญร่วมงาน เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ. ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  

แบบประเมินผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การร่างแผนปฏิบัติราชการ พอ. ปี ๒๕๖๑” วันที่ ๒๙ – ๓๑ ส.ค.๕๙   ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ วพอ.พอ. คลิกเพื่อทำแบบประเมิน

 
 
    ข่าวประชาสัมพันธ์


 

All..  
    ประกาศ, คำแนะนำ
  
 แจ้งเตือนโรคไข้ซิกา (Zika virus disease)
จากรายงานของสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของไวรัสซิกาในสิงคโปร์พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24 รายรวมทั้งหมด 115 รายและตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง โรคไข้ซิกา ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโดยพบการติดเชื้อกระจายทุกภาคในปี 2559 พบว่ามีผู้ป่วยติดเชิ้อไวรัสซิกา 97 รายใน10 จังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในกำลังพล ทอ.และบุตรหลานของ ทอ.ในพื้นที่ กวป.พอ.จึงขอแจ้งเตือนโรคไข้ซิกา  อ่านต่อ..


All..  
    รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559
 
     รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2559
 All..  
    ประกาศ คณอก.สรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการสายวิทยาการเหล่าทหารแพทย์
All..  
    สอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่า พ. ประจำปี 2560
All..  
    ประกาศ คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
All..  
    ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (สอบราคา)
 
All..  
    วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (วิธีพิเศษ)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง ตกลงราคา)All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ราคากลาง วิธีกรณีพิเศษ)

All..  
    จัดซื้อ-จัดจ้าง (ประกาศขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด)
All..  
    ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ

 
    พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ.

    พิธีเกษียณอายุราชการ พอ. ประจำปี ๕๙

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเกษียณอายุราชการ พอ. ประจำปี 59 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

    พิธีทำบุญเกษียณอายุราชการ พอ. ประจำปี ๕๙

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ.เป็นประธานในพิธีทำบุญเกษียณอายุราชการ พอ. ประจำปี 59 เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุม บุรพรัตน์

    ตลาดนัดความรู้ พอ.ครั้งที่ 11 ประจำปี 59

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดความรู้ พอ.ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๕๙ ชื่องาน Sharing Knowledge and Innovation เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๕๙ ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ชั้น ๓ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

    พิธีเชิดชูเกียรติ พอ. 2559

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ.เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติ พอ. เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.

    ฝึกร่วม AM-HEx 2016

     พล.อ.ต.นิรันดร พิเดช เสธ.พอ.เป็นประธานในพิธีประถมนิเทศการฝึกร่วมระหว่างคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทหารและคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเทาภัยพิบัติ (AM-HEx 2016) ของ พอ. เมื่อวันที่ ๑ ก.ย.๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางการแพทย์ กวก.พอ.ซึ่งจะใช้เวลาฝึกร่วมระหว่าง ๑-๑๑ ก.ย.๕๙ ณ มทบ.๑๔ จว.ชลบุรี และสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

    งานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๓

  พล.อ.ต.อนุตตร จิตตินันทน์ รอง จก.พอ. และตัวแทนข้าราชการกรมแพทย์ทหารอากาศ เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ส.ค.๕๙ ณ หอประชุม ทอ. (อาคารทองใหญ่)ทอ.

    พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร พอ.

พล.อ.ท.กัมปนาท วีรกุล จก.พอ. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ เมื่อวันที่ 24 ส.ค.59 เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องโถง ชั้น ๓ อาคาร บก.พอ.โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และ หน.นขต.พอ.เข้าร่วมแสดงความยินดี