การเขียนโครงการศึกษา ทอ  
โครงการศึกษา 60 เพิ่มเติม  
อนุมัติโครงการต่างประเทศของ ทอ.ประจำปี 60  
อนุมัติโครงการศึกษาของ ทอ.ปี 61  
ผนวก ๑ สมัครสอบศึกษาต่อในต่างประเทศ  
ผนวก ๑ สมัครสอบศึกษาต่อในประเทศ  
มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.  
ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการประเมินผล  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในต่างประเทศ พ.ศ.2553  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2552  
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการศึกษาภายในประเทศ พ.ศ.2553 (ฉบับที่2)  
การรายงานผลการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ  
ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพื่อการศึกษา ประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ  
ปกการเขียนตำรา คู่มือ  
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.59-63  
วงรอบการสมัครสอบแพทย์ประจำบ้าน